Febe - stojąca na czele Kościoła w Kenchrach (imię do bierzmowania)

Febe (Phoebe) - znaczenie imienia: jasna, świetlista. Febe jest wczesnochrześcijańska liderką - stała na czele gminy chrześcijańskiej w Kenchrach w pobliżu Koryntu. Była także współpracownikiem świętego Pawła.

Febe jest wymionona przez św. Pawła w Liście do Rzymian. Wzmianka o nie wygląda następująco: Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę [pełniącą posługę] Kościoła w Kenchrach. Przyjmijcie ją w Panu tak, jak się świętych winno przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego.

W tekście greckim Febe określają dwa rzeczowniki: diakonos (diakon) – przetłumaczone jako diakonisa, służebnica, usługuje Kościołowi oraz prostatis przetłumaczone jako czasownik: wspomagała, pomagała, była pomocna, wspierała, opiekowała się. W miejscach, w których słowo diakon pojawia się w odniesieniu do mężczyzn (np. Flp 1,1 ) tłumaczy się go jako „diakon”. W Biblii Tysiąclecia do słowa diakonisa dodano następujący komentarz: Albo pełniła ona funkcje związane ze znanym później określeniem “diakonisa”, albo też była po prostu na posłudze tamtejszego Kościoła. Komentarz ten nie ma jednak uzasadnienia, ponieważ Febe określona jest dokładnie takim samym słowem jak męscy diakoni. Drugi rzeczownik określający Febe – prostatis wywodzi się od proistémi co znaczy “przewodzić, rządzić stać na czele”. Tak też przetłumaczony został ten czasownik gdy w Nowym Testamencie odnosi się do mężczyzn, np.:

  • 1 Tm 3, 4 – Biskup więc powinien być (…) dobrze rządzący (proistamenon) własnym domem
  • 1 Tes 5,12 - Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam (proistamenous) i w Panu was napominają.
  • Rz 12, 8 kto jest przełożonym (proistamenos), [niech działa] z gorliwością;

Wszystkie pogrubione słowa w oryginale greckim wywodzą się z tego samego źródła co rzeczownik prostatis, którym określona jest Febe, jednak tłumaczone jest ze względu na jej płeć zupełnie inaczej. Wszystkie wspomniane słowa wywodzą się od greckiego proístēmi - słowo to złożone jest z dwóch słów: pró: "przed" oraz hístēmi "stać" - co oznacza kogoś stającego na czele, będącego wzorem, liderem grupy ludzi. Rzeczownik prostatis pojawia się tylko raz w NT. Tłumaczyć trzeba go raczej jako patronka, dobroczyńca, stojąca na czele. Ma to jednak inną wymowę niż użyte przez tłumaczy wyrazy związane z pomaganiem, opieką (opiekunka kojarzy się bardziej ze służbą fizyczną – opiekunka do dzieci, osób starszych), a nie ze staniem na czele, patronowaniem.

Święta Febe
Ikona przedstawiająca Febę

Febe prawdopodobnie dostarczała list św. Pawła z Koryntu do Rzymu. Musiała odbyć więc długą podróż. Paweł poleca ją kościołowi w Rzymie prosząc aby ją gościnnie przyjęli. Jeśli określenie Feby jako prostatis będziemy tłumaczyć jako patronka oznacza to, że była zamożną kobietą. Bogaci chrześcijanie odgrywali ważną rolę w poszczególnych gminach. Posiadali własne domy, w których mogli gościć podróżujących apostołów i apostołki, wspomagali materialnie gminę, byli wykształceni (np. umieli czytać i pisać, więc mogli odczytywać listy czy pierwsze próby spisania opowieści o Jezusie), reprezentowali gminę, w ich dużych domach odbywały się zebrania kościoła, którym mogli przewodniczyć. Pozycja społeczna i bogactwo nie były oczywiście jedynymi cechami, na podstawie których wyłaniano liderów kościołów, ale na pewno miały swoje znaczenie. Wśród pierwszych chrześcijan były także stojące wysoko w hierarchii społecznej kobiety. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 17 opisane jest nauczanie Pawła w Berei: Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet uwierzyło i przyłączyło się do Pawła i Sylasa. W niektórych manuskryptach kopistom tak nie podobało się określenie znamienita/ wpływowa kobieta, że nieco poprawili tekst pisząc: Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków i ich żon, i niemało znakomitych mężów, uwierzyło i przyłączyli się do Pawła i Sylasa. Niestety ta zmiana niewygodnego dla kpistów tekstu świadczy o tym, że pamięć o znaczeniu kobiet w pierwszych gminach chrześcijańskich zamierała lub byłą celowo zniekształcana i dopiero dziś odkrywamy na nowo wane role pierwszych chrześcijanek.

Profesor Philip Payne spekuluje, że w czasie gdy powstał list do Rzymian (57/58 n.e) ,a Febe wypełniła swoją misję termin diakon był jedynym szerzej i oficjalnie uznanym tytułem w gminach chrześcijańskich. Połączenie z terminem prostatis mogło oznaczać funkcję, których potem określano jako “starszy”, z czego wywodzą się następnie prezbiterzy - kapłani.

Wspomnienie świętej, za Martyrologium rzymskim, przypada na 3 września

Imię oznacza: jasna, świetlista.
Emancypantki
Zuzanna Radzik "Emancypantki Kobiety, które zbudowały Kościół" Wydawnictwo WAM

Zuzanna Radzik
"Emancypantki. Kobiety, które zbudowały Kościół"

Historia Kościoła budowanego przez kobiety
W Kościele pierwszych wieków kobiety pełniły ważne funkcje: nauczały, studiowały Biblię, były apostołkami. W ich domach spotykali się wierni i sprawowano Eucharystię. To one jako jedne z pierwszych fundowały i utrzymywały klasztory. Kiedy zmuszano je do porzucenia wiary, odważnie przyjmowały śmierć na rzymskich arenach.

W świecie zdominowanym przez mężczyzn aktywność kobiet okazała się jednak nie do zniesienia.
Po wielkim wybuchu równouprawnienia, które przyniosła Dobra Nowina, pozycja kobiet była stopniowo osłabiana. Już we wczesnych opisach męczeństwa ich ciała zostały uprzedmiotowione i zseksualizowane. Rozpowszechniło się przekonanie, że jedynie męskość (nawet u kobiet) sprzyja rozwojowi świętości i odwagi, a kobiecość tożsama jest z duchową ułomnością, cielesnością i grzechem. Te, które kładły fundamenty chrześcijaństwa, zostały pozbawione znaczenia i zapomniane. Do dziś wielu badaczy traktuje dzieje Kościoła jak historię mężczyzn. Najwyższa pora to zmienić.
Zuzanna Radzik "Emancypantki. Kobiety, które zbudowały Kościół" Wydawnictwo WAM